در بازی Drake Hollow یکی از سبزیجات بومی منطقه ای است که شما در آن اکنون وجود دارید که توانایی حرف زدن و حرکت کردن را دارد! آنها روز هاست که تشنه و گرسنه هستید و همچنین به مکانی برای حوابیدن نیاز دارند؛ آنها به معنای واقعی کلمه خسته هستند و از شدت خستگی دارند میمیرند! شما باید در این بازی باید به مراقبت از این گیاهان سخنگو بپردازید و به آنها محبت مادرانه کنید و از آنها در برابر خطرات رایج مواطبت کنید! شما باید از آنها در برابر تمامی فصل ها و مکان ها نیز هم مواظبت کنید!