شخصیت شما در بازی Hades ، زاگرئوس می باشد که شاهرزاده قلمرو دنیای زیرین می باشد و سعی دارد از این دنیا بیرون بیاید! در طی طول بازی شما با نفراتی آشنا خواهید شد که به شما کمک می کنند و به شما ابزار هایی قوی تر برای مبارزه با افرادی که مانع شما برای خروج از دنیای زیرین می شوند می دهند و همچنین برخی از آنها شما را برای خروج راهنمایی خواهند کرد!