The Long Dark زمانی رخ می دهد که چراغ های آسمانی شعله ور شوند! باد سرد و سوز ناک از محیط باز به داخل کلبه چوبی شما می آید؛ گرگ ها آن سوی کوه ها زوزه می کشند و درد هایشان را با این کار خالی می کنند! به دنیای بازی The Long Dark خوش آمدید به دنیایی در آن سوی کوه های برفی و یخ زده که باید با وسایل ناچیزی که در اختیار شدید به دنبال آرزو های خود بروید!