یک هنرمند نقاشی هایش به سرقت برده می شود. او هنگامی که در تصادف رانندگی به شدت صدمه می بیند و…