جری به همسرش مشکوک است که به او خیانت میکند و با دوستش مشورت میکند و او از طرفش ترغیب میشود تا انتقام بگیرد و ...