بازی ویدیویی Total War: THREE KINGDOMS A World Betrayed بر گرفته از یک افسانه چینی می باشد! در زمان آن افسانه دنیا به هرج و مرز افتاده است و ترس همه جا را فرا گرفته است ، 40 سال از سقوط لویانگ می گذرد و طی این 40 سال مردم با ترس بسیار زیادی زندگی کرده اند و تاکنون زنده مانند! دلیل سقوط فرمانروایی لویانگ این است که یکی از بهترین و وفادار ترین اعضای اتحاد ، به وی خیانت می کند و نقشه شان را به دشمن لو می دهد و بدین ترتیب دشمن خود را برای شکار آنها آماده می کنند و سپس سلسله لویانگ را خاتمه می دهد! از طرفی در جنوب سان سی در گذشت پدر تازه از دست داده اش را عزاداری می کند! لویانگ در گذشت پدر سان سی را بر عهده گرفته است اما اکنون سان سی باید بین مبارزه با یکی از خاندان خودش یا مقابله با دشمنانشان یکی را انتخاب می کرد و برای سان سن در شرایط در گذشت پدرش کار بسیار بسیار سختی است! اما طی اتفاقاتی...