مردی در آینده برای نجات دنیای در حال نابودی تمام تلاش خود را می کند و…