از نجات دهندگان خواسته شده است که یک تخم مرغ اژدهای طلایی گرانبها پیدا کرده و از شر در امان بمانند...