پسر یکی از ماموران ویژه دزدیده میشود و در قبال جان آن از پدرش میخواهند که 3 سندیکای جنایتکار شهر را از بین ببرد.