اسکات و وینسنت دو دوست هستند که در حال انجام یک پروژه مخفی در مکانی ایزوله شدن هستند و متوجه میشوند که افرادی بدنبال تکنولوژی آنها برای رسیدن به اهداف خود میباشند.