زنی قدم بر خانه ای مرموز که به ارث برده میگذارد و سعی دارد درباره مرگ مادر و خواهرش که توسط یک روح تسخیر شده بودند تحقیقات کند.