کاترین و خانواده اش که بتازگی به یک کلیسای مبدل شده نقل مکان کردند از طرف یک روانی ناشناس مورد تعقیب قرار میگیرند و ...