شارون که بعد از مدتها موفق میشود خواهر گمشده اش ریون را پیدا کند با توجه به رفتار عجیبش مشکوک میشود که او ممکن است اصلا خواهرش نباشد.