مستندی درباره یک خانه تسخیر شده در آمریکا که پلی میان مرز علم و ماوراست.