رنجر برودی ، با کمک برادرزاده و خواهرزاده اش ، در حال آماده سازی برای افتتاح کمپ جدید هستند. همه چیز مرتب است و اردوگاه آرام به نظر می رسد تا زمانی که ...