دختری برای ملاقات یک الهه در ماه سفینه ای فضایی میسازد و ...