بازی Mask of Sanity روایت یک داستان جنایی را خواهد کرد که یک متخصص بررسی جرم به آن مکان می رود؛ به نام تام بیلی ، او روز های زیادی را صرف این داستان کرد که به دنبال قاتل بگردد اما هرچه بیشتر جلوتر می رفت به بن بست های بیشتری برمیخورد و با حقایق ترسناک زیاد تری رو به رو شد. اما اکنون او دوباره به آن پرونده برگشته است تا دوباره به حقایق بیشتری پی ببرد و اینبار تصمیمش را گرفته است که قاتل این ماجرا را پیدا کند! او میدانست که اگر دوباره پا به آن خانه متروکه بگذارد باید ترس بسیار زیادی را تحمل کند و اینکه شما هم باید در این کار تحقیقاتی به وی کمک کنید تا بتواند کارش را به خوبی انجام دهد و قاتل را پیدا کند!