داستان واقعی از مقاومت خدمه کشتی اکراینی U311 در برابر ارتش روسیه در کریمه در سال 2014 می باشد.