در این مستند به تحقیقات دعواییه علیه مایکل جکسون از سوی خانواده چندلر در سال 1993 میپردازیم.