لیلی که سعی دارد در کارش پیشرفت کند میخواهد برای ازدواج خواهرش به نوا و خانواده اش نیز کمک کند.