یک دانشمند بر روی یک سنگ آسمانی که احتمال دارد با زمین برخورد کند تحقیقات میکند...