خانواده ای به منزل جدیدشان در شهری بزرگ نقل مکان میکند ولی نمیدانند که رویاهایشان در این خانه به کابوس تبدیل میشود.