"آیزاک وارد" مردی است که در مرکز شهر درحال قدم زدن است که به او شلیک میشود و غرق در خون پیدا میشود...