مینا دختری است که متوجه میشود دارای قدرتی است که میتواند رویاهای دیگران را محق کند.