مردی بعد از یک تصادف همسرش و حافظه اش را از دست می دهد و در پی درمان سوالاتی برایش پیش می آید که او واقعا کیست؟