دنیا به جنگ و نابودی کشیده و پایان کارش نزدیک شده و همه جا کمبود غذا شایع شده و مردم به هم حمله کرده و برخی به آدمخواری روی می آورند و ...