برول خانواده ای است که با شیاطین دوست هستند تا آینده ثروت خود را کنترل کنند…