آخرین فرزدند بازمانده از خانواده سلطنتی روسیه، توسط دو مرد که میخواهند از مادربزرگش پاداش بگیرند، قصد بازگرداندنش را به مادربزرگش دارند؛ در حالی که راسپوتین و ارواح به دنبال مرگ او هستند و...