The Sky Crawlers داستان خلبانی بنام Yuichi Kannami را تعریف میکند که در واقع یک مرگباز Kildren است. مرگباز ها موجوداتی هستند که از طریق مهندسی ژنتیک متولد و ساخته میشوند، ظاهری انسانی و سن و سالی برابر با یک جوان بالغ را دارند بی آنکه واقعا در ساخت آنها ( سن) تعریف شده باشد. وظیفه ی آنها جنگیدن است و کشته شدن! روستوک و لاترن دو کمپانی هستند که در رهبری جنگی که نه آغازی دارد و نه پایان شریک هستند. آنها این جنگ و مرگبازها را فقط برای سرگرمی مردم به راه انداخته اند!!! یک بازی بی رحمانه و به شدت واقعی…