یک قاتل بازنشسته وقتی که دخترش ربوده می شود ،  به زندگی ای که ترک کرده بود دوباره برمیگردد ، او برای نجات دخترش ، باید با رقیب سابقش مقابله کند و . . .