شما در بازی Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth نقش Jack Walters را بر عهده دارید که یک کارگاه خصوصی از بوستون است که در اوایل قرن بیستم از زندان پناهندگان آزاد شده است. به او وظیفه ی یک بررسی داده می شود که در واقع یک جستجوی معمولی نیست و پر از عناصر ترس و وحشت است. زمانی که شما در نقش Walters ظاهر می شدید ، باید از مقابله شدن با جنون جلوگیری کنید . در زمانی که شما با چیزهای وحشتناک در بازی مواجه می شوید ، کم کم حافظه تان از دست می رود ، به همین علت درد و رنج ، هراس و توهم های زیادی را طول بازی تجربه می کنید. در برخی از مراحل شما با وحشت واقعی مواجه می شوید . تعدادی از تعقیب و گریزها توسط باز و بسته کردن درها انجام می شود . در برخی مواقع شما باید معما حل کنید و حتی ماجراجویی کنید . درست است که بازی ژانر شوتر را نیز همراه خود یدک می کشد ، ولی در واقع ما بیشتر عناصر ماجراجویی را در آن دیده ایم و همین باعث لذت بیشتر بازی می شود . در این بازی باید شما با یادداشت ها و صحبت با دیگران معماها را حل می کردید . همچنین با استفاده از مخفی کاری نباید جلوی مامورینی که در محیط بازی نگهبانی میدادند ظاهر می شدید.