عنوان Bonetown The Power of Death بازیی در سبک ماجراجویی میباشد که روایت گر داستان خیالی سرانجام نافرمانی ها و یک سری از اعتقادات خدایان یونان است. آخرالزمان فرا رسیده است. در نوشته های باستانی به صراحت ذکر شده که: اگر از دستورات خدایان سرپیچی کنید، هیولاها و نیروهای تاریک از هرنوع و شکلی به زمین خواهند آمد. در آن هنگام در استخری از خون نابود خواهیم شد و از آن خون دوباره متولد خواهیم شد.