Asaru و هم رزم قدرتمندش kanoko، توسط مجموعه ای بزرگ انتخاب شدند تا بتوانند در جهانی جدید و مخوف برای انها جاسوسی کنند. اگر کنجکاوید که ماموریت این دو چیست باید بدانید که ماموریتشان نفوذ در مجموعه ی مگا بت و نگا بت است. در این بازی سریع و جنگی حمله کنید، در صورت نیاز فرار کنید و راه های نفوذ را در نوردید. آگاه باشید که هیچ رازی از نگاه این دو جاسوس بزرگ پنهان نمی ماند.