بامبی که با مراقبت های پدرش، پرنس بزرگ جنگل در حال رشد است. پدرش از او نهایت مراقبت را می کند و همیشه حواسش به او است. در عین حال بامبی تلاش می کند تا با نشان دادن شجاعتش، دید پدرش را به خود بهتر کند و . . .