Frodo و Sam مسیر خود را بسوی موردور ادامه می دهند تا حلقه را نابود کنند . ضمن اینکه همراهان قبلی آنها Strider ، Leogolas ، Gimli ، Merry و Pippin پیمان جدیدی در Ents می بندند و یک حمله را در Isengard پی ریزی می کنند . در این زمان سایه تاریکی بر Middle-earth افزایش می یابد و ارتش Dark Lord به سمت Gondor می تازند . . .