ویژگی های این محصول:

  • بیش از 90 عنصر کاربردی مختص یوتیوب
  • 70 تایپو گرافی
  • 33 عنوان
  • بیش از 510 ترنزیشن
  • بیش از 50 کال اوت یا همان نمایش مشخصه عناصر
  • 10 بج یا مدال
  • 50  آیکون های شبکه های اجتماعی
  • بیش از 50 شیء متحرک