ویژگی های این محصول:
  • سادگی در استفاده ، به دانش زیادی احتیاج ندارد
  • به راحتی قابل شخصی سازی است
  • برای الحاق های مختلف حرکت دوربین ، چرخش خودکار و فریم خودکار اجازه می دهد
  • کلمات را به طور مساوی بر طول ترکیب یا منطقه کار توزیع می کند
  • پشتیبانی از همه زبان ها
  • کیفریم های جدول زمانی تغییراتی را برای زمان بندی به سادگی لغزیدن یک نشانگر ایجاد می کند
  • تنظیمات دستی به راحتی به اندازه، موقعیت، چرخش و شفافیت ساخته می شود